Prava iz socijalne skrbi

Prava djece s teškoćama u razvoju i obitelji određuje Zakon o socijalnoj skrbi  a od 1.1.2009. i Zakon o rodiljnim i porodiljnim potporama 

Katalog prava

Prema djetetovim poteškoćama i člancima Pravilnika o vještačenju, soc. radnica će vaše dijete uputiti na tretmane u razne ustanove kao npr. “Mali dom“, “Sloboština“, “Vinko Bek“, “Slava Raškaj“, “Centar Silver”  na:

 • povremeni – u trajanju do 12h tjedno,
 • poludnevni – u trajanju od 4-8 sati dnevno,
 • cjelodnevni boravak – više od 8 sati dnevno.

Centri u koje vas može uputiti CZSS na habilitaciju i/ili smještaj:

Osim boravka, vaše dijete ima pravo i na slijedeće usluge (prema Zakonu o socijalnoj skrbi):

 1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
 2. usluga savjetovanja i pomaganja,
 3. pomoć u kući,
 4. psihosocijalna usluga,
 5. usluga rane intervencije,
 6. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
 7. usluga boravka,
 8. usluga smještaja,
 9. organizirano stanovanje.

Za roditelje njegovatelje:

 • ako dijete pohađa školski sustav, roditelj ima mogućnost pasivnog ili aktivnog dežurstva nakon 4 sata boravka djeteta u školi,
 • ako dijete koristi usluge habilitacije iz sustava CZSS (logopedski, defektološki itd tretman), može koristiti samo pravo povremenog boravka.

U ovisnosti o težini invaliditeta koju utvrđuje Zavod za vještačenje, dijete s teškoćama/ osoba s invaliditetom ima pravo i na mjesečnu novčanu pomoć:

 • osobna invalidnina u iznosu od 1250 kn ili
 • doplatak za pomoć i njegu, u punom opsegu (500 kn) i smanjenom opsegu (350 kn),
 • te uvećani dječji doplatak u iznosu od 833 kn u slučaju teškog oštećenja zdravlja.