Prava iz socijalne skrbi

Prava djece s teškoćama u razvoju i obitelji određuje Zakon o socijalnoj skrbi  a od 1.1.2009. i Zakon o rodiljnim i porodiljnim potporama 

Katalog prava

Prema djetetovim poteškoćama i člancima Pravilnika o vještačenju, soc. radnica će vaše dijete uputiti na tretmane u razne ustanove kao npr. “Mali dom“, “Sloboština“, “Vinko Bek“, “Slava Raškaj“, “Centar Silver”  na:

 • povremeni – u trajanju do 12h tjedno,
 • poludnevni – u trajanju od 4-8 sati dnevno,
 • cjelodnevni boravak – više od 8 sati dnevno.

Centri u koje vas može uputiti CZSS na habilitaciju i/ili smještaj:

Osim boravka, vaše dijete ima pravo i na slijedeće usluge (prema Zakonu o socijalnoj skrbi):

 1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
 2. usluga savjetovanja i pomaganja,
 3. pomoć u kući,
 4. psihosocijalna usluga,
 5. usluga rane intervencije,
 6. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija),
 7. usluga boravka,
 8. usluga smještaja,
 9. organizirano stanovanje.

Za roditelje njegovatelje:

 • ako dijete pohađa školski sustav, roditelj ima mogućnost pasivnog ili aktivnog dežurstva nakon 4 sata boravka djeteta u školi,
 • ako dijete koristi usluge habilitacije iz sustava CZSS (logopedski, defektološki itd tretman), može koristiti samo pravo povremenog boravka.

U ovisnosti o težini invaliditeta koju utvrđuje Zavod za vještačenje, dijete s teškoćama/ osoba s invaliditetom ima pravo i na mjesečnu novčanu pomoć:

 • osobna invalidnina u iznosu od 1250 kn (ne ovisi o primanjima u obitelji ali ovisi o dohodovnom i imovinskom stanju osobe koja prima invalidninu) ili
 • doplatak za pomoć i njegu, u punom opsegu (500 kn) i smanjenom opsegu (350 kn) – ovisno o primanjima u obitelji,
 • te uvećani dječji doplatak u iznosu od 833 kn u slučaju teškog oštećenja zdravlja.

Doplatak za pomoć i njegu ne ovisi o primanju u obitelji ako je riječ o (čl. 59. Zakona o socijalnoj skrbi):

 • osobi s težim invaliditetom,
 • osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili
 • slijepoj, gluhoj ili gluhoslijepoj osobi.

Što nakon punoljetnosti djeteta?

Ako se dijete nakon što navrši 18 godina ne može samostalno brinuti za sebe, pokreće se postupak skrbništva. CZSS pokreće postupak pred sudom o lišavanju osobe njene poslovne sposobnosti (po Obiteljskom zakonu se ne može u potpunosti lišiti poslovne sposobnosti). Potrebno je priložiti potrebnu medicinsku dokumentaciju. Sve o tome možete pročitati na stranicama CZSS Zagreb.

Skrbnik je obavezan svakih 6 mjeseci dostaviti izvještaj o svom radu i stanju djetetove imovine, stoga čuvajte račune!