Prava iz socijalne skrbi

Prava djece s teškoćama u razvoju i obitelji određuje Zakon o socijalnoj skrbi  a od 1.1.2009. i Zakon o rodiljnim i porodiljnim potporama 

Katalog prava

Prema djetetovim poteškoćama i člancima Pravilnika o vještačenju, soc. radnica će vaše dijete uputiti na tretmane u razne ustanove kao npr. “Mali dom“, “Sloboština“, “Vinko Bek“, “Slava Raškaj“, “Centar Silver”  na:

 • rano razvojna podrška/psihosocijalna podrška – u trajanju do 5/6h tjedno, ovisno da li se pruža u obitelji ili kod davatelja usluge,
 • poludnevni – u trajanju od 4-6 sati dnevno,
 • cjelodnevni boravak – u trajanju od 6-10 sati dnevno.

Centri u koje vas može uputiti CZSS na habilitaciju i/ili smještaj:

Osim boravka, vaše dijete ima pravo i na slijedeće usluge (prema Zakonu o socijalnoj skrbi):

  1.  prva socijalna usluga
  2.  usluga sveobuhvatne procjene i planiranja
  3.  savjetovanje
  4.  stručna procjena
  5.  psihosocijalno savjetovanje
  6.  socijalno mentorstvo
  7.  obiteljska medijacija
  8.  psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
  9.  psihosocijalna podrška
  10.  rana razvojna podrška
  11.  pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
  12.  pomoć u kući
  13.  boravak
  14.  organizirano stanovanje i
  15.  smještaj.

Naknade u sustavu socijalne skrbi su:

  1. zajamčena minimalna naknada
  2. naknada za troškove stanovanja
  3. naknada za ugroženog kupca energenata
  4. naknada za osobne potrebe
  5. jednokratna naknada
  6. naknada za pogrebne troškove
  7. naknada za redovito studiranje
  8. plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
  9. osobna invalidnina
  10. doplatak za pomoć i njegu
  11. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Osnovica za izračun naknade za 2023. iznosi 66,36 € (500 kn).

U ovisnosti o težini invaliditeta koju utvrđuje Zavod za vještačenje, dijete s teškoćama/ osoba s invaliditetom ima pravo i na mjesečnu novčanu naknadu:

 • osobna invalidnina u iznosu od  232,26 € (1750 kn) za 4. stupanj težine invaliditeta (ne ovisi o primanjima u obitelji ni imovinskom stanju osobe koja prima invalidninu)

ili

 • doplatak za pomoć i njegu:
  • u punom opsegu (79,63 €=600 kn) za 3. stupanj težine invaliditeta – ovisno o imovinskom stanju u obitelji,
  • smanjenom opsegu (55,74 €=420 kn) za 2. stupanj težine invaliditeta – ovisno o primanjima u obitelji,
 • naknada do zaposlenja (49,77 €=375 kn) – dijete se nakon završetka školovanja treba prijaviti na HZZ gdje se utvrđuje preostala radna sposobnost
 • naknada za ugroženog kupca energenata (26,54 €=200 kn) – ako dijete prima osobnu invalidninu ( tokom 2022. je privremeno naknada podignuta na 53,09 €=400 kn)

Što nakon punoljetnosti djeteta?

Ako se dijete nakon što navrši 18 godina ne može samostalno brinuti za sebe, pokreće se postupak skrbništva. CZSS pokreće postupak pred sudom o lišavanju osobe njene poslovne sposobnosti (po Obiteljskom zakonu se ne može u potpunosti lišiti poslovne sposobnosti). Potrebno je priložiti potrebnu medicinsku dokumentaciju. Sve o tome možete pročitati na stranicama CZSS Zagreb.

Skrbnik je obavezan svakih 6 mjeseci dostaviti izvještaj o svom radu i stanju djetetove imovine, stoga čuvajte račune!