Prava iz zdravstvene skrbi

helth care  Vodič kroz prava iz zdravstvene zaštite za Grad Zagreb

Na teret HZZO-a vaše dijete, u ovisnosti od dijagnoza, ima pravo i na:

 • toplice koje pružaju potrebnu uslugu, najbliže mjestu stanovanja (Pravilnik);
 • fizikalnu terapiju u kući (Pravilnik);
 • ortopedska pomagala (Popis pomagala);
 • pelene i podloške nakon 3. godine života;
 • sanitetski prijevoz;
 • zdravstvenu njegu u kući (Pravilnik).

Prva tri prava vam odobrava komisija pri HZZO-u prema nalazu specijaliste (dužinu trajanja, količinu, potrebne terapije / pomagala), dok vam ostala prava odobrava izabrani liječnik obiteljske medicine.

Toplice

Pacijente se na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom upućuje u situacijama kada se provođenjem rehabilitacije očekuje poboljšanje funkcionalnog statusa (zdravstvenog stanja), a kada se ono ne može provesti na zadovoljavajući način putem ambulantne rehabilitacije ili rehabilitacije u kući. Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i to kao početna (nakon akutne bolesti), na prijedlog specijalista i potvrdu ovlaštenog doktora, te bolnička medicinska rehabilitacija (za pojedine kronične bolesti). U pravilu traje između 14 i 21 dan. Ovisno o zdravstvenom stanju i potrebi, osiguranik može najviše jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti. Kada se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju provodi program “mama-dijete” (edukacija roditelja ili skrbnika), program može trajati 10 dana četiri puta godišnje.

Na temelju prijedloga doktora specijalista uputnicu pacijentu daje izabrani obiteljski liječnik, a odobrenje ovlašteni doktor (ranije liječničko povjerenstvo) područnog ureda HZZO-a. Osiguranici HZZO-a svoje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju mogu ostvariti u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju koja ima ugovor s HZZO-om, i to prema mjestu njihova prebivališta ili boravka, kada je liječenje medicinski opravdano. Kada osoba odobrenu rehabilitaciju želi ostvariti u nekoj drugoj bolnici, a ne u onoj za koju je dobila odobrenje, ona ima to pravo, no nema pravo na naknadu troškova prijevoza niti pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava HZZO-a.

Može se odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju roditelju i skrbniku djeteta u slučajevima kada se provodi program “mama – dijete” za edukaciju roditelja tj. skrbnika djeteta do navršene 3. godine života, kada postoji potreba dojenja djeteta (majci djeteta), te kada je u provođenju rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja ili skrbnika.

HZZO ima ugovor s 14 specijalnih bolnica za stacionarno liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom („toplica“) i lječilišta: Daruvarske, Krapinske, Stubičke i Varaždinske Toplice, lječilišta Topusko i Veli Lošinj, Talasoterapija Crikvenica, Talasoterapija Opatija, te specijalne bolnice za liječenje medicinskom rehabilitacijom „Biokovka“ u Makarskoj, „Naftalan“ u Ivanić-gradu, Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju “Prim.dr.Martin Horvat” u Rovinju, „Kalos“ u Vela Luci na Korčuli, bolnica u Lipiku te u Biogradu na moru.

Fizikalna terapija u kući

Rehabilitacija u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode fizioterapeuti.

Rehabilitacija uključuje:

 • Kineziterapijski postupci očuvanja mobilnosti i pokretljivosti
 • Prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja (kontraktura)
 • Individualni mišićni trening
 • Vertikalizacija. Primjena ortopedskih pomagala za hod
 • Transferi, edukacija ukućana oko načina transfera; adaptacije bolesnikove okoline
 • Tehnike rada na balansu i stabilnosti
 • Aplikacija el. terapije u smislu analgezije i mišićne stimulacije

Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva (na doznaku).

Način na koji možete ostvariti pravo na rehabilitaciju u kući bolesnika na teret HZZO-a :

 • Vaš izabrani liječnik obiteljske medicine daje prijedlog (npr. 5 puta kroz 45 dana uz definirane šifre postupaka koje je preporučio specijalist)
 • Liječničko povjerenstvo HZZO-a daje odobrenje
 • Zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u kući izabire korisnik/pacijent osobno
 • Usluge obavljaju fizioterapeuti

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode medicinske sestre.

Zdravstvena njega uključuje:

 • Davanje terapije
 • Medicinsku njegu nepokretnog bolesnika (kupanje)
 • Edukaciju ukućana oko postupaka sa nepokretnim bolesnikom
 • Previjanje i brigu oko rana (kirurških,dekubitalnih i ostalih oštećenja kože)
 • Prevenciju dekubitusa i ostalih komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Izmjenu katetera kod žena
 • Mjerenje vitalnih znakova
 • Hranjenje pacijenta putem nazogastrične sonde
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu – krv, urin, brisevi rane

Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva (na doznaku).

Način na koji možete ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući na teret HZZO-a :

 • Patronažna sestra nakon posjete daje prijedlog vrste njege i količine( vrstu NJEGA 1 – NJEGA 4, te količinu)
 • Vašeg izabranog liječnika obiteljske medicine koji odobrava (najduže može odobriti na godinu dana)
 • Zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u kući izabire korisnik/pacijent osobno
 • Usluge obavljaju medicinske sestre/tehničari
 • Stručni nadzor – Vaš izabrani liječnik i patronažna sestra

Dopunsko osiguranje na teret proračuna RH

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

 1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
 2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
 4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,
 5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice, a što u ovom momentu iznosi 1.516,32 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice tj. 1.939.39 kn.

Navedene osobe pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju na osnovi rješenja nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i sl.), potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja, potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi, potvrdom nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju odnosno studiranju, dokazom da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa, a u skladu s Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

U prihod uračunava se: naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama osim jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni prema posebnim propisima. (čl. 14.e Zakona)

Pravo na smještaj uz dijete

Cjelodnevni smještaj uz dijete

Radi se o pravu na cjelodnevni (24-satni) smještaj koje se ostvaruje ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove. Pravo ostvaruje osigurana osoba – jedan od roditelja osigurane osobe – djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju ili osigurana osoba koja skrbi o djetetu (u daljnjem tekstu: skrbnik).

Cjelodnevni smještaj, na prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, može koristiti osigurana osoba:

 1. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od tri godine
 2. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta odnosno dijete o utvrđenim težim smetnjama u razvoju posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu sa posebnim propisima
 3. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika),
 4. jedan od roditelja ili skrbnik djeteta za vrijeme bolničke medicinske rehabilitacije djeteta u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju,

Bitno: Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja ima pravo na cjelodnevni smještaj uz dijete bez obzira na dob djeteta.

Smještaj iz točaka 1. do 3. ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi obvezno pod rubrikom „Molim, traži se ___“ upisuje tekst: „cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika“.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaj nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće, za vrijeme tog smještaja ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege djeteta.

Dnevni smještaj uz dijete

Radi se o pravu na dnevni smještaj (ne i noćenje). Pravo može koristiti osigurana osoba – jedan od roditelja ili skrbnik djeteta

 • mlađeg od sedam godina života ili
 • s težim smetnjama u razvoju

koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti, a na prijedlog izabranog doktora djeteta odnosno odjelnog doktora ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

Bitno – Jedan od roditelja ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja ima pravo na dnevni smještaj uz dijete bez obzira na dob djeteta.

Dnevni smještaj ostvaruje se na osnovi uputnice za bolničko liječenje na kojoj izabrani doktor djeteta odnosno odjelni doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi obvezno pod rubrikom: „Molim traži se ____“ upisuje tekst: „dnevni smještaj roditelja/skrbnika uz dijete“.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaj nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće, za vrijeme tog smještaja ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege djeteta.

Pravo na smještaj uz dijete oboljelo od maligne bolesti ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život

Osigurana osoba – jedan od roditelja ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, koje se nalazi na bolničkom liječenju u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za liječenje djece oboljele od malignih ili drugih bolesti koje neposredno ugrožavaju život (klinički bolnički centar, klinička bolnica, klinika) ima pravo, ovisno o smještajnim kapacitetima ugovorne bolničke ustanove, na cjelodnevni smještaj uz dijete za vrijeme njegovog bolničkog liječenja, a na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje.

Osigurana osoba koja ostvaruje pravo na smještaj nije obvezna sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a osiguranik koji u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju može ostvariti pravo na naknadu plaće tijekom privremene spriječenosti za rad, za vrijeme tog smještaja ima pravo na naknadu plaće na ime privremene spriječenosti za rad zbog njege djeteta.

U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova nema smještajnih kapaciteta za osiguranje cjelodnevnog smještaja uz dijete, roditelj ili skrbnik djeteta po danu bolničkog liječenja ostvaruje pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od 6% proračunske osnovice (26,94 €), utvrđene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu pod uvjetom da je mjesto prebivališta odnosno boravišta roditelja ili skrbnika djeteta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta sjedišta ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi.

Pravo na smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi mišljenja doktora specijalista određene specijalnosti, liječničko povjerenstvo Zavoda može odobriti boravak uz osiguranu osobu mlađu od 18 godina života u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi – jednom od roditelja ili skrbniku, u sljedećim slučajevima:

 1. kada se provodi točno određen i utvrđen program izobrazbe roditelja ili skrbnika osigurane osobe – djeteta za dijete do navršene sedme godine života
 2. kada je u provođenju rehabilitacije potrebna prisutnost roditelja odnosno skrbnika osigurane osobe zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizioloških potreba, okretanje tijekom noći i dr.).

Kada je u provođenju rehabilitacije osigurane osobe starije od 18 godina života zbog nužnosti pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije (aspiracija dišnog sustava, hranjenje, samostalno obavljanje fizioloških potreba) potrebna prisutnost druge osobe, liječničko povjerenstvo Zavoda iznimno može odobriti boravak uz osiguranu osobu u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi – jednom od roditelja, skrbniku ili drugoj osobi koja može pružiti pomoć koja nije obuhvaćena programom rehabilitacije.

Ostvarivanje prava uvjetovano je odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Iznimno, bez potrebe prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva Zavoda, pravo na boravak uz dijete, ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, ima:

 1. osigurana osoba – jedan od roditelja odnosno skrbnik za dijete do navršene treće godine života
 2. osigurana osoba – jedan od roditelja odnosno skrbnik osigurane osobe s težim smetnjama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduju odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja u skladu s posebnim propisima, bez obzira na dob osigurane osobe.

Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u pokriću troškova smještaja.

Pravo na smještaj uz dijete za vrijeme njegova bolničkog liječenja u inozemstvu

Iznimno, na osnovi prijedloga nadležnog referentnog centra, doktora specijalista, odnosno liječničkog konzilija ugovorne zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba – dijete liječi, te nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a, pravo na smještaj uz dijete koje se upućuje na liječenje u inozemstvo može se odobriti osobi koja je kao pratitelj djeteta navedena u rješenju o upućivanju djeteta na liječenje u inozemstvo, i to:

 • majci djeteta ako je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko ili ako postoji potreba dojenja djeteta
 • jednom od roditelja ili osobi koja skrbi o djetetu mlađem od 5 godina ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta.
 • iznimno, uz obrazloženje medicinskih razloga, može se odobriti smještaj i uz dijete starije od 5 godina, ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta

Na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se sredstva za smještaj do maksimalnog iznosa po danu u visini dnevnice utvrđene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, preračunato u kune prema srednjem tečaju Narodne banke Republike Hrvatske važećeg na dan obračuna tih troškova.

Pravo na zdravstvenu skrb nakon 18. godine

Kada vaše dijete napuni 18. godina ili nakon završetka obrazovanje (srednjoškolskog ili visokoškolskog), trebate ga prijaviti unutar 30 dana područnom HZZO-u kako bi dijete i dalje imalo pravo na zdravstveno osiguranje. Vaše dijete kao osoba s invaliditetom, ima pravo preko države na besplatno dopunsko osiguranje.