Prava iz zdravstvene skrbi

  Vodič kroz prava iz zdravstvene zaštite za Grad Zagreb

Na teret HZZO-a vaše dijete, u ovisnosti od dijagnoza, ima pravo i na:

 • toplice koje pružaju potrebnu uslugu, najbliže mjestu stanovanja (Pravilnik);
 • fizikalnu terapiju u kući (Pravilnik);
 • ortopedska pomagala (Popis pomagala);
 • pelene i podloške nakon 3. godine života;
 • sanitetski prijevoz;
 • zdravstvenu njegu u kući (Pravilnik).

Prva tri prava vam odobrava komisija pri HZZO-u prema nalazu specijaliste (dužinu trajanja, količinu, potrebne terapije / pomagala), dok vam ostala prava odobrava izabrani liječnik obiteljske medicine.

Toplice

Pacijente se na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom upućuje u situacijama kada se provođenjem rehabilitacije očekuje poboljšanje funkcionalnog statusa (zdravstvenog stanja), a kada se ono ne može provesti na zadovoljavajući način putem ambulantne rehabilitacije ili rehabilitacije u kući. Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i to kao početna (nakon akutne bolesti), na prijedlog specijalista i potvrdu ovlaštenog doktora, te bolnička medicinska rehabilitacija (za pojedine kronične bolesti). U pravilu traje između 14 i 21 dan. Ovisno o zdravstvenom stanju i potrebi, osiguranik može najviše jedanput u istoj kalendarskoj godini ostvariti pravo na medicinsku rehabilitaciju zbog iste bolesti. Kada se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju provodi program “mama-dijete” (edukacija roditelja ili skrbnika), program može trajati 10 dana četiri puta godišnje.

Na temelju prijedloga doktora specijalista uputnicu pacijentu daje izabrani obiteljski liječnik, a odobrenje ovlašteni doktor (ranije liječničko povjerenstvo) područnog ureda HZZO-a. Osiguranici HZZO-a svoje pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju mogu ostvariti u najbližoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju koja ima ugovor s HZZO-om, i to prema mjestu njihova prebivališta ili boravka, kada je liječenje medicinski opravdano. Kada osoba odobrenu rehabilitaciju želi ostvariti u nekoj drugoj bolnici, a ne u onoj za koju je dobila odobrenje, ona ima to pravo, no nema pravo na naknadu troškova prijevoza niti pravo na sanitetski prijevoz na teret sredstava HZZO-a.

Može se odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju roditelju i skrbniku djeteta u slučajevima kada se provodi program “mama – dijete” za edukaciju roditelja tj. skrbnika djeteta do navršene 3. godine života, kada postoji potreba dojenja djeteta (majci djeteta), te kada je u provođenju rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja ili skrbnika.

HZZO ima ugovor s 14 specijalnih bolnica za stacionarno liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom („toplica“) i lječilišta: Daruvarske, Krapinske, Stubičke i Varaždinske Toplice, lječilišta Topusko i Veli Lošinj, Talasoterapija Crikvenica, Talasoterapija Opatija, te specijalne bolnice za liječenje medicinskom rehabilitacijom „Biokovka“ u Makarskoj, „Naftalan“ u Ivanić-gradu, Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju “Prim.dr.Martin Horvat” u Rovinju, „Kalos“ u Vela Luci na Korčuli, bolnica u Lipiku te u Biogradu na moru.

Fizikalna terapija u kući

Rehabilitacija u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode fizioterapeuti.

Rehabilitacija uključuje:

 • Kineziterapijski postupci očuvanja mobilnosti i pokretljivosti
 • Prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja (kontraktura)
 • Individualni mišićni trening
 • Vertikalizacija. Primjena ortopedskih pomagala za hod
 • Transferi, edukacija ukućana oko načina transfera; adaptacije bolesnikove okoline
 • Tehnike rada na balansu i stabilnosti
 • Aplikacija el. terapije u smislu analgezije i mišićne stimulacije

Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva (na doznaku).

Način na koji možete ostvariti pravo na rehabilitaciju u kući bolesnika na teret HZZO-a :

 • Vaš izabrani liječnik obiteljske medicine daje prijedlog (npr. 5 puta kroz 45 dana uz definirane šifre postupaka koje je preporučio specijalist)
 • Liječničko povjerenstvo HZZO-a daje odobrenje
 • Zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u kući izabire korisnik/pacijent osobno
 • Usluge obavljaju fizioterapeuti

Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode medicinske sestre.

Zdravstvena njega uključuje:

 • Davanje terapije
 • Medicinsku njegu nepokretnog bolesnika (kupanje)
 • Edukaciju ukućana oko postupaka sa nepokretnim bolesnikom
 • Previjanje i brigu oko rana (kirurških,dekubitalnih i ostalih oštećenja kože)
 • Prevenciju dekubitusa i ostalih komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Izmjenu katetera kod žena
 • Mjerenje vitalnih znakova
 • Hranjenje pacijenta putem nazogastrične sonde
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu – krv, urin, brisevi rane

Usluge se provode prema postupcima preporučenim od strane liječničkog povjerenstva (na doznaku).

Način na koji možete ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući na teret HZZO-a :

 • Patronažna sestra nakon posjete daje prijedlog vrste njege i količine( vrstu NJEGA 1 – NJEGA 4, te količinu)
 • Vašeg izabranog liječnika obiteljske medicine koji odobrava (najduže može odobriti na godinu dana)
 • Zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u kući izabire korisnik/pacijent osobno
 • Usluge obavljaju medicinske sestre/tehničari
 • Stručni nadzor – Vaš izabrani liječnik i patronažna sestra

Dopunsko osiguranje na teret proračuna RH

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

 1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
 2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
 4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,
 5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice, a što u ovom momentu iznosi 1.516,32 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice tj. 1.939.39 kn.

Navedene osobe pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju na osnovi rješenja nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i sl.), potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja, potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi, potvrdom nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju odnosno studiranju, dokazom da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa, a u skladu s Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

U prihod uračunava se: naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama osim jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni prema posebnim propisima. (čl. 14.e Zakona)